spacerbergland

Sportbeleid

SPORTBELEID

 

ONS AANVAAR DIE VERANTWOORDELIKHEID VAN:

 • Sportmanskap
 • Rentmeesterskap
 • ‘n Skoon en netjiese omgewing
 • Koersvastheid en gedissiplineerdheid


BENADERING:

1. Die skool as opvoedkundige instelling behoort die plek te wees waar sportetiek en moraliteit ontwikkel word as deel van die groter opvoedingsdoel: om die kind voor te berei vir die volwasse lewe.

Sport bied aan die afrigter en die deelnemer veelvuldige opvoedkundige waardes soos:

 • Respek vir jou eie liggaam en die opponent se liggaam
 • Respek vir die reëls van die spel
 • Respek vir die skeidsregter se beslissings
 • Wen met trots, maar verloor met waardigheid sonder verskonings
 • Hou jou liggaam, houding, gedagtes rein as voorbeeld vir ander
 • Strewe na liggaamlike fiksheid en vermy selfsugtigheid en egoïsme
 • Deel jou sukses met ander
 • Dank die Skepper vir jou talente
 • Deelname aan ‘n wye verskeidenheid van sportsoorte
 • Om jou medemens by te staan of op te hef.


2. Die belangrikste saak is nie om te wen nie, maar om deel te neem met eerlike spel.

3. Alle sportsoorte geniet by die skool gelyke aansien.

TOESKOUERS:

Alle toeskouers onderneem om hul by die skool se gedragskode in te skakel tydens sportbyeenkomste. Alle kinders wat nie deel neem nie onderneem om op pawiljoene te sit en nie rond te beweeg op velde waar sport beoefen word nie.

DEELNAME VAN LEERDERS:

Alle ingeskrewe leerders van die skool is eerstens vir die skool se sportspanne beskikbaar voordat hulle aansluit by klubs en buiteorganisasies. Leerders sal intern erkenning kry vir sportprestasies by die skool se prysuitdelingsfunksie. Leerders moet alle oefeninge stiptelik bywoon en kan volgens skool se Gedragskode gepeniliseer word indien nie hierby gehou word nie. Daar sal gepoog word om alle leerders wedstryd geleentheid te gee, maar daar moet aanvaar word dat nie alle leerders elke wedstryd sal kan speel nie. Wanneer leerders as Reserwes gekies word moet afrigters verseker/ toesien dat ook hulle speelkans kry al is dit net ‘n deel van die wedstryd. Indien ‘n leerder nie gekies word vir ‘n wedstryd nie moet hy/sy steeds bly oefen en steeds die afrigter se keuse respekteer in goeie sportmansgees.

VERSKEIDENHEID VAN SPORTSOORTE:

Leerders moet in oorleg met hulle ouers besluit by watter sportsoorte hulle wil aansluit. Daar word aanbeveel dat elke leerder van die skool aan een somer- en een wintersportsoort deelneem.

Die skool sal die volgende sportsoorte aanbied vir al die leerders van die skool:

Rugby O/9; O/10; O/11; O/12; 1e; 2e
Netbal O/9 – O/13
Atletiek Klem val op massa deelname tydens Interhuis
Landloop O/9 - O/13
Krieket O/9 – O/13
Skaak Juniors & Seniors
Tennis Spanne word volgens ranglys opgestel
Hokkie Mini-hokkie plus O/10 – O/13

 

AFFILIASIE BY SPORTLIGGAME:

Alle sportsoorte wat die skool aanbied sal by die beheerstrukture van die onderskeie sportsoorte affilieer om dit vir die deelnemers aan die sportsoorte moontlik te maak om tot die hoogste vlak in die onderskeie sportsoorte te vorder.

SPORTAFRIGTERS:

Die sportafrigters van die skool onderneem om:

 • Op die hoogte te wees met die jongste afrigtingstegnieke
 • Gereeld opknappingskursusse by te woon
 • Selfdissipline by die deelnemers te vestig om gereeld en toegewyd te oefen
 • Entoesiasties te wees oor die geleentheid om sport af te rig by die skool
 • Met ywer af te rig om die deelnemers te help tot die hoogste prestasie in die sportsoort
 • Om deelname aan sport by die skool te bevorder
 • Om geleenthede te skep vir al die leerders van die skool
 • Om regverdig en onpartydig op te tree tydens die hantering van wedstryde
 • Om ‘n gesonde benadering in sport by die deelnemers te kweek
 • Om sport te sien as deel van die skool se opvoedingstaak
 • Om sport te sien as ‘n geleentheid om die deelnemers as persoonlikheidseienskappe te help ontwikkel
 • Om verantwoordelikheid vir die ontwikkeling van die sportsoort in die skool te aanvaar.

 

BEFONDSING VAN SPORT:

Alle sport wat by die skool aangebied word sal befonds word uit die skool se jaarlikse begroting, maar borge mag ook gewerf word vir addisionele generering van fondse. Elke sportsoort moet begrotingsbestuur toepas en duidelik rekord hou van die aanwending van enige fondse.

GEBRUIKMAKING VAN BUITE-AFRIGTERS:

Indien die skool nie oor die nodige afrigters beskik vir ‘n sportsoort nie, kan daar ook van buite-afrigters gebruik gemaak word vir die afrigting van die sportsoort by die skool. Die skool se sportbestuurders sal die aanstelling van addisionele afrigters met die hoof en beheerliggaam finaliseer.

VORDERING VAN DEELNEMERS:

Elke afrigter moet rekord hou van die onderskeie deelnemers se vordering in die individuele sportsoorte. Deelnemers moet aangemoedig word om gedurig te verbeter in die prestasies wat hulle lewer.

SPORTDRAG:

Elke deelnemer aan ‘n sportsoort moet in die skool se amptelike sportdrag aan enige kompetisie of sportgeleentheid deelneem. Geen deelnemer sal op ‘n speelveld/baan toegelaat word as hulle nie korrek gekleed is nie.

VERVOER:

Ons vervoer deelnemers na gewone byeenkomste soos deur die Beheerliggaam vasgestel.


GEDRAGSKODE:

 • SPORT
  • ‘n Ouer wat wil afrig moet deur die Hoof en Beheerliggaam goedgekeur word.
  • ‘n Voornemende afrigter moet oor ‘n erkende afrigtings-kwalifikasie beskik.
  • ‘n Ouer mag by sekere oefeninge bepaalde vaardighede aanbied indien dit deur die afrigter versoek is.
  • Om ‘n span af te rig of enige vaardigheid aan te bied, mag die ouer geen verbintenis hê met die span nie.\
  • Slegs die afrigter/onderwyser mag spelers en reserwes aanwys wat vir die span gaan speel in enige wedstryd.
  • Tydens ‘n wedstryd mag slegs die afrigter van die span langs die veld in die afgebakende gebied wees, die spanpraatjies hou, spelers ruil, tekens roep en na afloop die wedstryd analiseer. (Kringetjie maak, afsluit ens) Geen ouer mag gedurende hierdie fasset van die geleentheid inmeng of daarby betrokke wees nie.
  • Al bied ‘n ouer vaardighede aan moet hy gedurende ‘n wedstryd die volle verantwoordelikheid vir die bestuur van die wedstryd aan die afrigter toevertrou en defnitief saam met die ander toeskouers op die paviljoen stelling inneem of in elk geval agter die afgebakende gebied wees soos deur die skool bepaal totdat die wedstryd verby is en die afrigter saam met die span afgesluit het.
  • Geen afrigter (of toeskouer of ouer) sal gedurende ‘n wedstryd of gedurende ‘n oefening, of onder enige omstandigheid die kinders met negatiewe kritiek of intimiderende aanmerkings “aanmoedig,” uitskel of intimideer nie.
  • Enige afrigter/ouer wat homself daaraan skuldig maak dat hy nie die gees van die spel bevorder nie of sodanig optree dat hy die skool se goeie naam skade doen, as administrateur, afrigter, skeidsregter of selfs as toeskouer sal onmiddelik van sy verantwoordelikheid onthef word.
  • Intimiderende opmerkings of aggressiewe gedrag wat teenoor enige skool se spelers, ouers of administrateurs geopenbaar word deur spelers, ouers of personeel van Laerskool Bergland sal onmiddellike ontheffing van enige verantwoordelikheid ten gevolg hê. - Geen besluit van ‘n skeidsregter/beampte mag hardop gekritiseer word nie. Geen poging mag ook aangewend word om die persoon te intimideer met opmerkings wat van die kant af geskreeu word nie!

 

 • TUGKOMITEE:
  • Indien ‘n onaanvaarbare insident plaasvind, wat nie die gedragskode eerbiedig nie, moet dit onverwyld onder die Hoof, of die Voorsitter van die Buite-kurrikulêre program op die Beheerliggaam, se aandag gebring word. 
  • Aanmeldings kan skriftelik of telefonies gedoen word by beide persone en moet binne sewe werksdae na die insident aangemeld word. Geen saak sal ondersoek word indien dit nie binne die voorgeskrewe tydperk aangemeld is nie.
  • Geen anonieme oproepe of skrywes sal verder ondersoek word nie.
  • Vertroulikheid sal in alle gevalle met groot omsigtigheid, en volgens die Tugkomitee se diskressie, hanteer word.
  • Die Tugkomitee tree op in belang van die skool en sal aan alle partye die geleentheid bied om hul standpunt te stel.
  • ‘n Persoon wat voor die Tugkomitee moet verskyn mag sy saak verdedig en is geregtig daarop om getuies in te roep en deur ‘n regspersoon, of in die geval van ‘n minderjarige deur sy bona fide ouer, bygestaan word.
  • Die Tugkomitee sal bestaan uit die Hoof, Sport/Kultuurhoof, Voorsitter van die Buite- Kurrikulêre program, Beheerliggaamvoorsitter, die organiseerder van die sport- of kultuur dissipline en die skool se regsverteenwoordiger.

 

 • TOESKOUERS / DEELNEMERS:
  • Ons plaas ‘n baie hoë premie op die teenwoordigheid van ons ouers as toeskouers en moedig dit graag aan dat soveel as moontlik ouers by elke wedstryd/geleentheid teenwoordig sal wees.
  • Elke sportsoort of kulturele aktiwiteit beskik oor ‘n beleid wat daarop van toepassing is. Die organiseerder sal dit aan die ouers/deelnemers beskikbaar stel.
  • Dit is baie belangrik dat die inligting deurgegaan word en dat beide die ouers en die deelnemers hulleself daarvan vergewis.\
  • Deelnemers moet ten alle tye positief aangemoedig word!
  • Elke opbouende aanmerking en positiewe inset is ‘n belegging in ons kinders se lewens en kan nie in rand en sent verreken word nie!SPORTBESERINGS:

1. DOELSTELLING:

Alle verantwoordelike personeel moet te alle tye toesien dat alle moontlike maatreëls getref word om sportbeserings so ver moontlik te voorkom. Daar behoort ook met nougesetheid omgesien te word na die behandeling/hantering van sportbeserings deur opgeleide personeel.

2. BEHEERMAATREëLS:

Die toepaslike reëls van ‘n bepaalde spel of sportsoort moet streng en oordeelkundig deur bekwame afrigters en skeidsregters toegepas word. Daar moet streng opgetree word teen deelnemers wat moedswillig die reëls oortree. Dit is die verantwoordelikheid van elke afrigter om te sorg dat deelnemers die reëls ken en daarvolgens speel.

3. DEELNAME:

Leerders behoort nie gedwing te word om aan ‘n bepaalde sportsoort deel te neem nie. Die leerder kan self besluit aan watter sportsoort hy/sy wil deelneem. Leerders neem deel ter wille van die genot daaraan verbonde, asook die fisieke en psigiese waarde wat dit inhou. Die wenmotief is nie die alfa en omega nie.

4. TOERUSTING EN SPORTTERREIN:

Alle toerusting en sportgronde moet te alle tye in ‘n goeie toestand wees. Geen leerder mag deelneem op sportgronde of gebruik maak van toerusting wat enigsins gevaarlik is nie. Alle oefenapparaat moet versigtig en onder toesig van die betrokke onderwyser gebruik word.

5. KLIMAATSOMSTANDIGHEDE:

Goeie oordeel moet aan die dag gelê word of klimaatsomstandighede gunstig is vir die beoefening van ‘n spesifieke sportsoort.

6. KLEREDRAG EN BESKERMENDE MONDERING:

Gepaste kleredrag en uitrusting wat vir ‘n betrokke sportsoort ontwerp is moet gedra word om beserings te voorkom.

7. GESINDHEID:
Die korrekte gesindheid en ingesteldheid teenoor sport moet by leerders gekweek word. Die afrigter van ‘n spesifieke sportsoort bly steeds verantwoordelik vir die welstand van die leerders en is dit dus noodsaaklik dat daar ‘n hegte band en vrye kommunikasie tussen sportman en afrigter sal bestaan.

 

8. SKOOLTOERBELEID:

Raadpleeg die "D6 Communicator" oor meer inligting rakende die se toerbeleid. (Kyk onder "Bronne" > "Beleide")