spacerbergland

Skaak / Chess

Bergland Skaak


 

 

 • Visie:
  • Om leerders te help vorm tot individue met uitnemende karakter, goeie sportgees, uithouvermoë en ‘n positiewe gesindheid wat hard werk om te presteer tot die beste van hul vermoë.

 

 • Doelwitte:
  • Leerders bekend te stel aan skaak en leer om dit te geniet.
  • Leerders te leer om kompeterend deel  te neem op ‘n gesonde manier.
  • Om top gehalte afrigting te bied wat leerders sal help om hul volle potensiaal te bereik.
  • Om geleentheid te bied om aan plaaslike skaaktoernooie deel te neem.

 

 • Seisoen:
  • Die skaakseisoen strek van Januarie tot einde Julie. Leerders wat deurdring na die Nasionale Vlak sal egter saam met die Ehlanzeni Skaakunie oefen tot in Desember.

 

 • Spanne en Liga:
  • Hoewel daar ‘n laerskole skaakliga is waarin daar ‘n O/9, O/11, O/13, Dogters en ‘n B-span deelneem, bly Laerskool Bergland se fokus op individuele deelname om ten einde deel te word van die Ehlanzeni skaakspan.

 

 • Toernooie:
  • Elke speller moet aan die begin van die jaar registreer as ‘n Ehlanzeni skaakspeler op www.ehlanzenichess.co.za en ‘n jaarlikse uniefooi (R60 vir 2014) betaal. Die unie stuur uitnodigings na al die spelers en skole en die spelers registreer dan vir die toernooie waaraan hulle wil deelneem en betaal die registrasiefooi (R80 per toernooi in 2014).

 

 • Kleredrag:
  • Leerders dra hul skoolklere na die Laerskole Liga en gewone klere na die ander toernooie.

 

 • Toekenningsplegtigheid:
  • Die beste leerder in elke ouderdomsgroep van O/9 – O/13 ontvang ‘n sertifikaat by die toekenningsplegtigheid.

 


 


Bergland Chess


 

 

 • Vision:
  • To help learners become individuals with outstanding character, good sporting spirit, perseverance and a positive attitude. To work hard and to achieve to the best of their ability.

 

 • Goals:
  • To introduce students to chess and teach them to enjoy it.
  • To teach students to compete and participate in tournaments in a healthy way.
  • To offer top quality coaching that help students achieve their full potential.
  • To provide opportunity to participate in local tournaments.

 

 • Season:
  • The chess season runs from January to July. Learners who go through to the national level, however, will practice with the Ehlanzeni Chess Union until December.

 

 • Teams and League:
  • Although there is a primary schools chess league in which an U/9, U/11, U/13, Girls and a B teams participates, Laerskool Bergland’s focus stays on individual participation in order to become part of the Ehlanzeni chess team .

 

 • Tournaments:
  • At the beginning of the year each player registers as an Ehlanzeni chess player on www.ehlanzenichess.co.za  and pays an annual union fee (R60 for 2014). The union sends invitations to all the players and schools for each tournament and the players then register for the tournaments in which they wish to participate and pay the registration fee (R80 per tournament in 2014).

 

 • Clothing:
  • Students wear their school uniforms to the Primary Schools League and civvies to the other tournaments.

 

 • Awards ceremony:
  • The best student in each age group from U/9 - O/13 will receive a certificate at the awards ceremony.