spacerbergland

Netbal / Netball

Netbal


 

 

 • Visie:
  • Dogters te help vorm tot individue met uitnemende karakter, goeie sportgees, uithouvermoë en positiewe spangesindheid wat presteer tot die beste van hul vermoë.

 

 • Doelwitte:
  • Netbal te geniet maar tog kompeterend deel te neem.
  • ‘n Gesonde liggaam en gees by die dogters te kweek.
  • Dogters leer om in spanverband saam te werk.
  • Nodige basiese vaardighede te leer en dit verder te ontwikkel sodat hul kan presteer tot die beste van hul vermoë.
  • Leerders holistiese te ontwikkel.

 

 • Seisoen:
  • Ons seisoen strek oor die eerste twee kwartale van elke jaar.

 

 • Spanne:
  • 0/8 Netbalgroep: Ons moedig alle dogters aan om deel te word van Bergland Netbal. Die dogters doen meestal vaardighede en informele wedstryde word slegs teen mekaar gespeel.
  • 0/9-0/10: Proewe word gehou waarna twee spanne in elke ouderdomsgroep verkies word.
  • 0/11-0/13: Proewe word gehou waarna twee spanne van 8 spelers in elke ouderdomsgroep verkies word. Hierdie is die spanne wat aan die Uitspele deelneem.
  •  C- Spanne: Indien daar genoeg dogters is wat wil netbal speel, word C-spanne geskep.

 

 • Liga:
  • Die volgende netbalspanne neem jaarliks aan die Uitspele deel:
   • A1 liga:  0/13A, 0/12A, 0/11A
   • B liga:    0/13B, 0/12B, 0/11B

 

 • Wedstryde:
  • Ons het jaarliks ‘n propvol program en probeer om dogters soveel moontlik blootstelling te gee aan wedstryde.

 

 • Kleredrag:
  • 0/9 A&B - 0/12 A&B:   Berglandnetbalrokkies met hul groen skoolkouse en tekkies.
  • 0/13 A&B:                   Netbalrokkies met groen skoolkouse en tekkies.

 

 • Toekenningsplegtigheid:
  • ‘n Sertifikaat word jaarliks vir die Speelster van die jaar in elke ouderdomsgroep vanaf 0/9-0/13 by die toekenningsplegtigheid gegee.

 

 


Netball


 

 

 • Vision:
  • Help form girls to individuals of exceptional character, good sporting spirit, endurance and positive team attitude that performs to the best of their ability.

 

 • Goals:
  • Enjoy netball but still be competitive.
  • Develop a healthy body and spirit attitude in learners.
  • Teach them to work together as a team.
  • Acquire the basic skills and develop it further so they can perform to the best of their ability.
  • Develop learners holistically.

 

 • Season:
  • Our season stretches over the first two terms of the year.

 

 • Teams:
  • u/8 – netball group: We encourage all girls to become part of Bergland Netball. The girls practise skills and take part in informal matches against each other.
  • u/9-u/10: Trials are held after which two teams are chosen per age group.
  • u/11-u/13: Trials are held after which two teams of 8 players each are chosen per age group. These are the teams that take part in the Play-Offs.
  • C- Teams: If there are enough players that wants to play netball, C-teams are created.

 

 • League:
  • The following teams take part in the annual Play-offs.
   • A1 league: u/13A, u/12A, u/11A
   • B league:   u/13B, u/12B, u/11B

 

 • Matches:
  • We have a very full program each year and try to give players a much exposure to matches as possible.

 

 • Clothing:
  • u/9 A&B - u/12 A&B:   Bergland netball dresses with green school socks and tekkies.
  • u/13 A&B:                   Netball dresses with green school socks and tekkies.

 

 • Awards ceremony:
  • A certificate is given annually to the Player of the year in each age group from u/9-u/13 at the awards ceremony.