spacerbergland

Doelstellings

Strategic Goals / Strategiese Doelwitte




 • Five strategic goals to map the way forward for the next three years.
  • Ehancement of a value driven organisation with a shared vision, mission, norms and value.

  • Purposeful, inspirational, teaching and learning.

  • Enhancement of an effective, healthy, innovative learning environment. 

  • Create strong, effective partnerships, based on trust, respect and visible comradeship. 

  • Create a developing / growing schools.

 

 • Vyf strategiese doelwitte vir  volgende drie jaar is geidentifiseer.
  • Uitbreiding / Vestiging van 'n waardegedrewe organisasie met 'n gedeelde visie, missie en waardes.

  • Doelgerigte, inspirerende onderig en leer.

  • Uitbreiding van 'n effektiewe, gesonde, innoverende leeromgewing.

  • Skep sterk en effektiewe vennootskappe gebasseer op vertroue, respek en sigbare kameraadskap.

  • Skep 'n ontwikkelende skool.