spacerbergland

Musieksentrum

Musieksentrum


 

 Laerskool Bergland beskik oor ‘n goed gevestigde Musieksentrum met drie voltydse musiekonderwyseresse.  Puik resultate is jaarliks die bewys van goeie en toegewyde onderrig!  Wat ons veral onderskei van die meeste ander musieksentrums is ons groot, goed toegeruste marimbafasiliteite, asook die jaarlikse konserte wat instrumentaliste, marimbagroepe en sang-en dansgroepe betrek.

 • Onderrig in die volgende word aangebied:
  • Individuele onderrig in klavier, klawerbord en blokfluit.
  • Groepsonderrig in teorie.  LW. Bywoning van teorieklasse is verpligtend wanneer ‘n leerder onderrig in een van die instrumente ontvang.  Gr. 7-leerders  word vrygeskeld van teorieklasse MITS hulle ‘n minimumstandaard van UNISA Gr.1 teorie bemeester het.
  • Groepsonderrig in marimbaspel.  Dit is wel moontlik vir ‘n leerder om slegs marimba te speel, aangesien instrumentale onderrig NIE ‘n voorvereiste vir marimbaspel is nie – die leerder moet net ‘n oudisie slaag om deel te word van ‘n marimbagroep.
  • Kitaarklasse word ook deur ‘n privaatonderwyser aangebied.

 

 • Aansoek om toelating:
  • Aansoekvorms vir individuele onderrig en marimbagroepe is beskikbaar by die musieksentrum langs die tennisbane aan die rugbyhek se kant.  Kandidate word op ‘n waglys geplaas.  Ouers word aangemoedig om leerders op ‘n vroeë ouderdom reeds in te skryf, aangesien die waglys lank is.  Musieklesse is slegs beskikbaar vir leerders van Laerskool Bergland (vanaf Gr. 2) en lesfooie is ingesluitb by die skoolfonds.

 

 • Eksamens:
  • Leerders wat deur die musiekonderwyseres geïdentifiseer word, kan inskryf vir UNISA-eksamens (klassieke musiek) of ALMSA-eksamens (ligte musiek). UNISA-teorie eksamens kan ook afgelê word.  Eksamens is egter nie verpligtend nie.

 

 • Eisteddfods:
  • Leerders wat deur ‘n musiekonderwyseres geïdentifiseer word, kan ook ingeskryf word vir die Nelspruit Eisteddfod, die Nasionale Eisteddfod en SATCH.  Die musiekpersoneel sal ouers betyds van die nodige inligting voorsien.

 

 • Senior- en Juniorkore
  • Ons kore funksioneer as sang-en dansgroepe.  Sang en gechoreografeerde bewegings word gekoördineer.  Leerders kry jaarliks die geleentheid om deel te wees van ‘n kleurvolle verhoogproduksie. Daar is twee groepe nl. Gr. 2-3 en Gr. 4-7.  Oudisies vind in Januarie plaas.  

 


 Music Centre


 

Laerskool Bergland has a well-established Music Centre with three music teachers.  The excellent results each year is proof of their dedicated teaching.  The Centre also has a well-equipped marimba facility, and each year music concerts are staged with instrumentalists, marimba groups and singing and dance groups.

 • The following are taught at the Music Centre:
  • Individual tuition in piano, keyboard and recorder.
  • Group classes in music theory.  Please note that attendance of theory classes are compulsory if a learner is receiving tuition in an instrument.  Gr 7 learners, however, are exempted from theory classes on condition that they have mastered Unisa Gr 1 level work during previous years.

 

 • Admission:
  • Application forms for individual, marimba and theory tuition are available at the Music Centre next to the tennis courts.  Parents are encouraged to submit applications at an early age as pupils are placed on a waiting list.  Music lessons are only available for learners of Bergland and the tuition fees are included in the school fees.  Learners are placed from Gr 2.

 

 • Exams:
  • Music teachers may identify pupils for formal exams of UNISA(classical music) or ALMSA (light music).  Exams are not compulsory.

 

 • Eisteddfods:
  • Music teachers may identify pupils to enter in the Nelspruit Eisteddfod, the National Eisteddfod and SATCH. Parents will, in such a case, receive the necessary info.

 

 • Senior and Junior Choirs
  • Choirs function as vocal and dancing groups.  Singing and dancing will be combined in a unique way.  Learners will have the opportunity to participate in an extravagant production.  There are two groups:  Gr 2-3 and Gr 4-7. Auditions takes place in January.