spacerbergland

Homework policy

TUISWERK
Om aan die hoë vereistes wat die leerplanne van die onderskeie leerareas stel, te voldoen, en om by die leerders gesonde leer  -  en arbeidsgewoontes aan te kweek, is dit noodsaaklik dat tuiswerk as ‘n integrerende deel van klaswerk beskou en daagliks beoefen word.

Tuiswerk wat oordeelkundig gegee en gekontroleer word, sal die peil van beide die skoolwerk en gehalte van die klasonderrig op ‘n hoë vlak hou. Tuiswerk is veral noodsaaklik in die hoër grade om die klaswerk te konsolideer, om oefening te gee en om die klaswerk te ondersteun. Dit help die leerders ook om individuele vordering te maak deur self te werk.

Klas- en tuiswerk behoort mekaar dus altyd aan te vul. Dit is egter belangrik dat tuiswerk-opdragte duidelik is sodat die leerder presies weet wat van hom verwag word. Daar móét teen te veel tuiswerk gewaak word.

Dit is noodsaaklik dat die belangstelling en samewerking van die ouers vir die saak gewen word. Pauline B Gough sê:  “Trying to educate the young without help and support from home is like to trying to rake leaves in a high wind”.

In gevalle waar sommige leerders dit weens huislike omstandighede moeilik vind om tuiswerk tuis te doen, behoort die moontlikheid om hulle dit ná skoolure onder toesig te laat doen, oorweeg word.